GE|EN

სამუშაო შეხვედრა

ბუსსს ანრის შუალედური თვითშეფასების ფარგლებში პსდ-ს ავტორიზაციის სტანდარტების მოთხოვნების განხილვა, სამუშაო შეხვედრა.