GE|EN

ტრენინგის „სად ვარ? რატომ? და სად მინდა ვიყო?

ბუსსს ანრის პროფესიული სტუდენტების გამოკითხვის საფუძველზე ორგანიზებული ტრენინგის „სად ვარ? რატომ? და სად მინდა ვიყო?" მეორე დღე,რომელიც მოიცავდა აქტივობებს,ჯგუფურ სამუშაოებსა და პრაქტიკულ დავალებებს.